Společnost SRVO v dnešní podobě vznikla transformací, a je tedy přímým pokračovatelem, tématické skupiny č.12 CIE/ČSVTS Veřejné osvětlení. Skupina vznikla v tehdejším Československu v roce 1961 z rozhodnutí prezidenta CIE – ČSR Ing. Švehly a předsedy ČSTV – sekce Osvětlování Ing. Netušila. Tematickou skupinu č.12 sestavoval Ing. Polan a prvním předsedou byl Ing. Běhal. Impulsem k vlastnímu vzniku SRVO bylo ukončení činnosti zmíněné tematické skupiny a snaha jejich členů o kontinuitu činnosti v této oblasti. Za datum vzniku je tedy možno považovat 11. duben 1991, kdy byla společnost registrována na MV ČR podle § 10 Zákona č. 83/90 Sb O sdružování občanů. Vrcholným orgánem Společnosti jsou Valné hromady členů, na nichž probíhají volby volených orgánů, předsednictva, které si ze svého středu zvolí předsedu a revizní komise.   Poslání SRVO
  1. Pořádání přednášek, konferencí, kurzů a jiných setkání za účelem šíření osvěty a aktuálních informací z oblasti veřejného osvětlení
  2. Účast na konferencích a přednáškách
  3. Publikační činnost o aktuálních informací z oblasti veřejného osvětlení (Zpravodaj, směrnice, normy, doporučení, odborné časopisy)
  4. Poradenská činnost
  5. Spolupráce s orgány státní správy, univerzitami, občanskými sdruženími i profesními organizacemi
I-TEC Czech